„Nauka poprzez zabawę – ORTOGRAFIA NA 5”

„Nauka poprzez zabawę – ORTOGRAFIA NA 5”

W roku szkolnym 2022/2023 klasa III brała udział w zajęciach rozwijających, w ramach innowacji pedagogicznej „Przez cztery pory roku z ortografią”.

Głównym celem innowacji było wprowadzenie ucznia na odpowiedni poziom świadomości i wrażliwości ortograficznej, wypracowanie poprawnego nawyku pisania pod względem ortograficznym, a także poprawnego czytania ze zrozumieniem. Moim zadaniem – jako nauczyciela – było wspomaganie, ukierunkowywanie rozwoju młodego człowieka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem w zakresie koncentracji uwagi, zapamiętywania informacji i twórczego myślenia. Wymienione umiejętności zostały rozwinięte na zajęciach innowacyjnych poprzez odwołanie do naturalnej formy aktywności dziecięcej, czyli zabawy. Dzięki „dyktandom bieganym” uczniowie utrwalali poznane zasady ortograficzne, zaczęli stosować je w działaniach praktycznych, a także udoskonalali umiejętność czytania ze zrozumieniem czy przekazywania informacji w grupie. Przepisywane, omawiane teksty dotyczyły czterech pór roku i słownictwa z nim związanego. Bazowały one będą na teoretycznych założeniach ortografii polskiej. Praktyczne ćwiczenia ortograficzne uczyniły dzieci prawdziwymi mistrzami ortografii. W pracy z uczniami stosowałam metody aktywizujące, zachęcające każdego ucznia do aktywnego uczestnictwa  w zajęciach ortograficznych: poglądowe, słowne, praktycznego  działania, problemowe, zadaniowe, pogadanka. Wielokrotnie w swojej pracy stosowałam metodę Mapy myśli, gdzie uczniowie spontanicznie wyrażali swoje zdanie. W ciągu roku szkolnego zostały dokonane cztery, zgodnie z ilością pór roku, podsumowania treści, które de facto utrwaliły cyklicznie zdobywaną przez uczniów wiedzę. Ich wynikiem było stworzenie czterech plansz obrazujących cztery pory roku, zawierające poznane, konkretne słownictwo.