Rekrutacja

            

 

                                                    Załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 14_2019/2020

                                     Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarzeczu  z dnia 12 .02.2020r.

 Procedury postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego kandydatów

do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  w Zarzeczu

na rok szkolny 2020/2021

 1. Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zarzeczu przyjmuje się z urzędu

    dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Zarzeczu (również w ciągu roku

    szkolnego) na podstawie wniosku. Wzór druku „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału

    przedszkolnego z obwodu Szkoły Podstawowej w Zarzeczu”(załącznik nr 2) można

   pobrać   w kancelarii lub na stronie internetowej Szkoły. Dzieci te nie podlegają

   postępowaniu rekrutacyjnemu.

 1. Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu Szkoły po

    przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na podstawie określonych kryteriów, jeżeli

    Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na podstawie wypełnionego i podpisanego

    przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka druku „ Wniosek o przyjęcie dziecka do

    oddziału przedszkolnego  spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Zarzeczu (załącznik nr 3)

    oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. Wzór druku

   „Wniosek o przyjęcie dziecka do  oddziału przedszkolnego  spoza obwodu Szkoły

    Podstawowej w  Zarzeczu” można pobrać w kancelarii lub na stronie internetowej Szkoły.

 1. Od 03.02.2020r.do 14.02.2020r.się deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym ( Załącznik nr 1)
 1. Wypełnione wnioski oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

     rekrutacyjnych składa się do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarzeczu od 17.02.2020r.      

    do 13.03.2020r. (w postępowaniu uzupełniającym od  14.04.2020r. do 17.04.2020r.).

 1. Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Łącko z obwodu Szkoły

    Podstawowej w Zarzeczu  jest większa niż liczba miejsc, przeprowadza się I etap

    postępowania rekrutacyjnego z zastosowaniem następujących kryteriów:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria, o których mowa w ust. 6, mają jednakową wartość – 2 pkt.
 1. Jeżeli kandydat spełnia więcej niż jedno kryterium, to ma pierwszeństwo

    w zakwalifikowaniu i przyjęciu do oddziału przedszkolnego.

 1. Jeżeli są nadal wolne miejsca lub wyniki są równorzędne na I etapie postępowania

    rekrutacyjnego to odbywa się  II etap postępowania rekrutacyjnego.

 1. Na II etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria,

      określone przez organ prowadzący.

 1. Na II etapie postępowania rekrutacyjnego organ prowadzący ustala nie więcej niż 6

      kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym

     każde kryterium może mieć różną wartość.

12.Weryfikacji wniosków i dokumentów o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

      dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły w dniach od

      16.03.2020r. do 20.03.2020r. (w postępowaniu uzupełniającym od 20.04.2020r. do 

      22.04.2020r.)

 1. Komisja Rekrutacyjna do 27.03.2020r. do godz. 14:00 podaje do publicznej wiadomości

      listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do

      oddziału przedszkolnego (w postępowaniu uzupełniającym do 24.04.2020r. do godz.  

      14:00).

 1. Rodzice/prawni opiekunowie/kandydata zakwalifikowanego do oddziału przedszkolnego w terminie do 03.04 2020 r. do godz. 14: 00 potwierdzają w postaci pisemnego oświadczenia wolę   uczęszczania do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zarzeczu (w postępowaniu uzupełniającym do 28.04.2020r.)
 1. Komisja Rekrutacyjna do 10.04.2020r. do godz. 14:00 podaje do publicznej wiadomości

      listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego

      w Szkole Podstawowej w Zarzeczu (w postępowaniu uzupełniającym do 30.04.2020r.).

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

      i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/ prawny opiekun kandydata nieprzyjętego może

      wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy

       przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego.

 1. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 16, Komisja Rekrutacyjna sporządza pisemnie

       w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/prawnego opiekuna kandydata.

 1. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora Szkoły odwołanie od

      rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 1. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie

      7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 1. Na rozstrzygniecie dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 1. Jeżeli zapewniono przyjęcie każdemu dziecku z obwodu Szkoły i zakończono rekrutację

      Dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 1. Przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego, jeżeli wymaga to przeprowadzenia zmian

      organizacyjnych Szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe wymaga zgody

      organu prowadzącego.

 1. Obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym objęte są w pierwszej

      kolejności dzieci sześcioletnie.

 

 

Lista załączników:

 

 1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zarzeczu – załącznik 1
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego z obwodu Szkoły Podstawowej

     w Zarzeczu- załącznik nr 2

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego spoza obwodu Szkoły

    Podstawowej w Zarzeczu – załącznik nr 3

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Załącznik nr 1

Zarzecze, dnia ……………………..…..

……………………………..………………………

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

………………………………………………………………….

( adres zamieszkania)

 

DEKLARACJA

Deklaruję, że moje dziecko ……………………………………………………………..

                                                                                                 (imiona i nazwisko dziecka)

urodzone dnia ………………….. w ………………………………, PESEL ………………

zamieszkałe ………………………………………………….., które w roku szkolnym

2019/2020 uczęszczało do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  w Zarzeczu, nadal będzie uczęszczało do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu              w roku szkolnym 2020/2021.

..….……………………………………

                                                   ……………………………………………………………..

                                                          (data i podpis rodziców/ opiekunów prawnych)

Załącznik nr 2

Zarzecze, dnia …………..…………..

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA (z obwodu szkolnego)

do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu

w roku szkolnym ………………………..

 

 1. I. DANE DZIECKA
 2. Nazwisko i imię dziecka ………….……………………….
 1. Drugie imię dziecka …………………………………………..
 1. Data urodzenia: ………………………………………………
 1. Miejsce urodzenia………………………………….woj. …………………………
 1. PESEL …………………………………………….……………………………
 1. Adres zameldowania (stały/czasowy)*……………..…………………………………………………….
 1. Adres zamieszkania dziecka: …………………………………………………………………………………
 1. Dziecko posiada (w przypadku posiadania – dokumenty należy dołączyć do wniosku)
 2. a) orzeczenie o niepełnosprawności – tak / nie *,
 3. b) orzeczenie o kształceniu specjalnym – tak /nie *
 1. Odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły: ……………………….……………..
 1. Droga dziecka do szkoły – dziecko do szkoły będzie (właściwe podkreślić):
 2. a) przychodzić,
 3. b) dojeżdżać autobusem szkolnym,
 4. c) dowożone przez rodziców.
 1. Czy dziecko uczęszczało już do oddziału przedszkolnego/przedszkola (tak/nie)*, nazwa i adres placówki

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

 1. Inne ważne informacje mogące mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

—————————-

* niepotrzebne skreślić

 

 

 1. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW *
MATKA / PRAWNA OPIEKUNKA * OJCIEC / PRAWNY OPIEKUN *

 

1. Imię i nazwisko

 

1. Imię i nazwisko

 

2. Adres zameldowania (stały/czasowy)*

 

2. Adres zameldowania (stały/czasowy)*

 

3. Adres zamieszkania

 

3. Adres zamieszkania
4. Adres do korespondencji 4. Adres do korespondencji

 

5. Telefon kontaktowy

 

 

5. Telefon kontaktowy

 

*niepotrzebne skreślić

 

Preferencje wyboru przedszkola lub oddziału przedszkolnego

 

Preferencja Nazwa przedszkola, szkoły, adres

 

Pierwszy wybór:  
Drugi wybór:

 

 
Trzeci wybór:

 

 

 

Do wniosku dołączam załączniki:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997

 1. – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) oświadczam, że przedłożone informacje

są zgodne z prawdą.

…………………………………………………………     ………………………………………………

Data i podpis matki/prawnej opiekunki                        Data i podpis ojca/prawnego opiekuna

 

UWAGA:

Przy zapisywaniu dziecka do szkoły należy okazać do wglądu ODPIS AKTU URODZENIA DZIECKA lub inny dokument potwierdzający dane osobowe dziecka.

Załącznik nr 3

Zarzecze, dnia …………..…………..

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA

(niebędącego w obwodzie szkolnym Szkole Podstawowej w Zarzeczu )

do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu

w roku szkolnym ………………………..

 

 1. I. DANE DZIECKA
 2. Nazwisko i imię dziecka ………….……………………….
 1. Drugie imię dziecka …………………………………………..
 1. Data urodzenia: ………………………………………………
 1. Miejsce urodzenia………………………………….woj. …………………………
 1. PESEL …………………………………………….……………………………
 1. Adres zameldowania (stały/czasowy)*……………..…………………………………………………….
 1. Adres zamieszkania dziecka: …………………………………………………………………………………
 1. Dziecko posiada (w przypadku posiadania – dokumenty należy dołączyć do wniosku)
 2. a) orzeczenie o niepełnosprawności – tak / nie *,
 3. b) orzeczenie o kształceniu specjalnym – tak /nie *
 1. Odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły: ……………………….……………..
 1. Droga dziecka do szkoły – dziecko do szkoły będzie (właściwe podkreślić):
 2. a) przychodzić,
 3. b) dojeżdżać autobusem szkolnym,
 4. c) dowożone przez rodziców.
 1. Czy dziecko uczęszczało już do oddziału przedszkolnego/przedszkola (tak/nie)*, nazwa i adres placówki

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

 1. Inne ważne informacje mogące mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

—————————-

* niepotrzebne skreślić

 

 

 1. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW *
MATKA / PRAWNA OPIEKUNKA * OJCIEC / PRAWNY OPIEKUN *

 

1. Imię i nazwisko

 

1. Imię i nazwisko

 

2. Adres zameldowania (stały/czasowy)*

 

2. Adres zameldowania (stały/czasowy)*

 

3. Adres zamieszkania

 

3. Adres zamieszkania
4. Adres do korespondencji 4. Adres do korespondencji

 

5. Telefon kontaktowy

 

 

5. Telefon kontaktowy

 

*niepotrzebne skreślić

 

Preferencje wyboru przedszkola lub oddziału przedszkolnego

 

Preferencja Nazwa przedszkola, szkoły, adres

 

Pierwszy wybór:  
Drugi wybór:

 

 
Trzeci wybór:

 

 

 

Do wniosku dołączam załączniki:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997

 1. – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) oświadczam, że przedłożone informacje

są zgodne z prawdą.

…………………………………………………………     ………………………………………………

Data i podpis matki/prawnej opiekunki                        Data i podpis ojca/prawnego opiekuna

 

UWAGA:

Przy zapisywaniu dziecka do szkoły należy okazać do wglądu ODPIS AKTU URODZENIA DZIECKA lub inny dokument potwierdzający dane osobowe dziecka