„Szkoły na „6” w Gminie Łącko”

Informujemy, iż od dnia 1 do 30 czerwca 2020r. będzie prowadzona rekrutacja do projektu „Szkoły na „6” w Gminie Łącko”.
Projekt pn. “Szkoły na „6” w Gminie Łącko” realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie u 950 uczniów/uczennic z 11 Szkół Podstawowych z Gminy Łącko kompetencji kluczowych, ogólnych i cyfrowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy, a także indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach oraz wzrost kompetencji wśród 153 nauczycieli/lek w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych, a także pedagogiki specjalnej i kompetencji wychowawczych w okresie od czerwca 2020 do grudnia 2022 roku.

W ramach projektu realizowane będą:
1. Zajęcia wyrównujące braki oraz rozwijające, w tym:
– Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów zgodnie z zapotrzebowaniem i podstawą programową,
– Zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych,
2. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (indywidualne i grupowe), w tym:
– Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadaną opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i/lub orzeczeniem o niepełnosprawności w zakresie: zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i dydaktyczno – wyrównawczych. Zajęcia w formie indywidualnej i/lub grupowej,
3. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i społeczne, w tym:
– Koła zainteresowań,
– Wyjazdy edukacyjne,
4. Rozwój kompetencji zawodowych kadr, w tym: – Kursy kwalifikacyjne/Szkolenia doskonalące dla nauczycieli.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy w Łącku – Biuro projektowe – pokój nr 27.

Bardzo proszę o zapoznanie się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Jeden uczestnik może brać udział w max. 2 formach wsparcia.

Szczegółowe informacje przekażą  wychowawcy klas… więcej

Regulamin_rekrutacji i uczestnictwa_w_projekcie_Łącko

Załącznik nr 1 formularza z_zgloszeniowy_uczeń_Łącko

Załącznik nr 2 oświadczenie uczestnika  projektu_uczeń

Załącznik nr 3 oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu_uczeń

 

Sukces

 

 

SUKCES W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE ZUCH

Serdecznie gratulujemy uczniom klasy I osiągnięcia wysokich wyników w :

OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE WIEDZY ZUCH

Jurek  Pamuła –  7 miejsce, Kamil Drabik  – 11 miejsce, Bartłomiej Kucybała – 17 miejsce

 Dziękujemy wszystkim uczniom w szkole, którzy brali udział w konkursie. Gratulujemy wszystkim uczniom osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów.

Rekrutacja

 

 

 

 

INFORMACJA O REKRUTACJI

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zarzeczu informuje, że wszyscy kandydaci, którzy złożyli wnioski ,

zostali przyjęci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu

oraz do klasy I na rok  szkolny 2020/2021.

                                                                                         Z poważaniem Halina Kozik

                                                                                        Dyrektor szkoły