Obowiązują nowe przepisy od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały
od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA DLA UCZNIA I RODZICA

1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie.
2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.
3. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel.
4. W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja przy pomocy chmury, google.dysk komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych oraz strony internetowej szkoły – zakładka “ZDALNE NAUCZANIE”.
5. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej oraz będą:
a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji.
b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych.
c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).
6. Zdalne monitorowanie, ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form.
7. Tematy lekcji na każdy dzień i dla każdego przedmiotu będą umieszczane w zakładce “ZDALNE NAUCZANIE” na stronie szkoły www.spzarzecze.lacko.pl
8. Nadal można korzystać i pracować z polecanych Platform Edukacyjnych i szkolnej chmurze.
9. W razie wątpliwości proszę o kontaktować się telefonicznie z nauczycielami i wychowawcami.
10. O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco.
11. Pozdrawiam wszystkich cieplutko. Życzę spokoju i zdrowia.

Z szacunkiem
Halina Kozik
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zarzeczu

MEN Informuje

Warszawa, 11 marca 2020 roku

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 Dyrektorze,

 zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na

 • 2 tygodnie;
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Komunikat

KOMUNIKAT

W związku z epidemią koronawirusa obiekty sportowe znajdujące się wokół szkoły (plac zabaw, boisko sportowe) są zamknięte. Obowiązuje całkowity zakaz z ich korzystania.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

           WAŻNA INFORMACJA !!!

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Zespół Śliweczki Mirabelki

Raport: ROZMAWIAMY O SADZIE

  etapu: ROZMAWIAMY O SADZIE

  kategorii: do VI klasy

1. Budowanie zespołu

Szkoła Podstawowa w Zarzeczu przystąpiła do projektu edukacyjnego „Tradycyjny sad”. Celem tego przedsięwzięcia jest założenie oraz opieka nad sadem, składającym się z 5 drzew owocowych. W tym roku są to śliwy uprawiane metodą ekologiczną. Mini sad będzie służył uczniom i całej społeczności szkolnej. Promocję projektu rozpoczęliśmy od przeprowadzenia 11.03.2020 r. apelu, podczas którego podano przyczyny podjęcia decyzji o udziale w projekcie oraz inicjatywie stworzenia mini sadu składającego się z roślin sadowniczych tradycyjnych odmianach. Na apelu został również przedstawiony zespół Śliweczki Mirabelki. W skład drużyny wchodzą uczniowie klas IV, V i VI: Amelia Banach – lider zespołu, Edytka Drabik – obserwator, Laura Chlipała – obserwator, Dominika Mazur –  obserwator, Katarzyna Zbozień – fotograf, Anna Rams – kierownik, Filip Pamuła – informatyk, Eryk Chlipała – informatyk, Kacper Banach – artystyczna dusza i Kamil Ziemianek – złoty pędzel. Zespołem opiekuje się pani Barbara Królczyk. Wyjaśniono, że udział w projekcie polega na zbudowaniu zespołu, który samodzielnie zdobywa wiedzę, a także opiekuje się minisadem. Ogłosiliśmy również konkurs na logo naszego projektu. Pierwszym zadaniem członków zespołu było nadanie nazwy grupie. Na spotkaniu ustalono, iż będzie ona nosić nazwę „Śliweczki Mirabelki”. W ten sposób oficjalnie zawiązał się zespół w naszej szkole.

15 lutego dokonano rejestracji grupy na stronie organizatora. Do 1.03.20 r. trwał wcześniej ogłoszony konkurs na logo projektu. Swoje propozycje zgłosiło 10 uczniów. Na spotkaniu 04.03.2020 r. członkowie zespołu wybrali propozycję Ani, uczennicy klasy VI. Zwycięskie logo zamieszczono na gazetce na korytarzu szkolnym. Z podziałem planowanych działań, wśród członków „Śliweczki Mirabelki” nie było problemów. Planowanymi działaniami w I etapie uczniowie podzielili się między sobą. Wybrano również lidera zespołu.

„TRADYCYJNY SAD” – projekt

            W lutym  2020 roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pt. „TRADYCYJNY SAD”.

           Jest to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska, którego celem jest promocja starych odmian drzew owocowych (śliw) oraz sposobu ich pielęgnacji niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa.

           Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie. Kładzie nacisk na prowadzenie sadu w sposób naturalny tj. z doborem odpornych odmian dostosowanych do polskich warunków oraz zastosowaniem ekologicznego sposobu ochrony roślin, który nie szkodzi środowisku.

           Projekt „Tradycyjny Sad” to niezwykła szansa dla uczniów naszej szkoły na uczestniczenie w nowoczesnym przedsięwzięciu nadprogramowym, które pozwala na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności. Dzięki niemu przy szkole powstanie sad, który będzie służył uczniom i całej społeczności lokalnej. Ale zanim powstanie…, to przed nami wiele pracy. Zapraszamy do śledzenia naszych poczynań na stronie szkoły.

         W dniu 11.03.2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Zarzeczu chcieli w formie apelu zachęcić do zakładania tradycyjnych sadów. 

Na apelu został przedstawiony zespół Śliweczki Mirabelki i jego logo. W skład drużyny wchodzą uczniowie klas IV, V i VI: Amelia Banach – lider zespołu, Edytka Drabik, Laura Chlipała, Dominika Mazur, Katarzyna Zbozień, Anna Rams, Filip Pamuła, Eryk Chlipała, Kacper Banach i Kamil Ziemianek. Zespołem opiekuje się pani Barbara Królczyk.

W kolejnej części apelu uczniowie przeszli do meritum, prezentując prezentację multimedialną na temat znaczenia restytucji starych odmian drzew oraz znaczenia drzew.

Uczniowie dowiedzieli się, że:

 • stare odmiany drzew owocowych są bardziej odporne na choroby i szkodniki,
 • w późniejszym okresie swego rozwoju są mniej wymagające w uprawie,
 • aby trafić na stół, nie muszą być wielokrotnie opryskiwane środkami chemicznymi,
 • stare sady przydomowe chronią przed erozją wietrzną i wodną,
 • we wnętrzu koron i pod nimi panuje swoisty mikroklimat umożliwiający rozwój niektórym gatunkom roślin (porosty)
 • aleje drzew owocowych przy polnych drogach, czy nawet pojedyncze okazy wśród pól, są kryjówkami dla drobnej zwierzyny oraz miejscem jej żerowania, zwiększając różnorodność biologiczną terenu

Uczniowie oraz nauczyciele poznali powody, dla których warto jeść śliwki                                                                                                                                                                                                     

Na razie zespół pracuje nad promocją swoich działań, ale miejmy nadzieję, że już niedługo zobaczymy efekty obok budynku szkoły.

 

 

 

Program Akademia Bezpiecznego Puchatka w klasie I

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych. W ramach zajęć uczniowie z klasy pierwszej pod kierunkiem wychowawczyni uczyli się i utrwalali wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w domu, na drodze, w szkole oraz w Internecie. Pierwszaki poznawali zasady bezpiecznego poruszania się na drogach, numery alarmowe, znaki drogowe. Uczyli się udzielać pierwszej pomocy, właściwie i w odpowiednim czasie korzystać z Internetu, będąc świadomym zagrożeń, które mogą być wynikiem niewłaściwego spędzania czasu w sieci.

Uczniowie zweryfikowali swoją zdobytą wiedzę na zajęciach w ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa, który zdali pomyślnie. Szkoła otrzymała Certyfikat „Akademia Bezpiecznego Puchatka” a dzieci dyplomy.